Định dạng tag
Công cụ có chức năng biến đổi các từ khóa tiếng Việt thành định dạng #tags hay sử dụng trong nội dung bài viết.